Bulionowe monety inwestycyjne i kolekcjonerskie.
Złote i srebrne sztabki.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GoldBroker.pl

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

1. „Sprzedający” – właściciel Sklepu GoldBroker.pl, którym jest spółka działająca pod firmą ADACTUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie 00-095, Plac Bankowy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000850984, REGON: 386576028, NIP: 5252829597, prowadząca działalność kantorową w zakresie kupna i sprzedaży złota i platyny dewizowej wpisaną do rejestru NBP pod numerem 18938, będąca Administratorem Danych Osobowych

2. „Klient”– podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru.

3. „Strony” lub „Strona” – Sprzedający oraz Klient (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).

4. „Towar” – każdy przedmiot lub usługa oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego w sklepie internetowym GoldBroker.pl

5. „Towar Notowany” – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

6. „Sklep” – serwis internetowy stanowiący własność Sprzedającego, za pośrednictwem którego Sprzedający dokonuje sprzedaży Towarów w sieci Internet, znajdujący się pod adresem internetowym GoldBroker.pl.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu określając prawa i obowiązki użytkowników Sklepu.

2. Regulamin określa zasady nabywania Towarów i Towarów Notowanych, które mogą być modyfikowane na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjnych, wprowadzając odmienne warunki oferty sprzedaży odmienne niż w Regulaminie, o czym Sklep każdorazowo poinformuje Klientów.

3. Sprzedający zastrzega, iż wszystkie rozwiązania, treści, grafiki oraz wykresy są własnością Sprzedającego, a także iż zabronione jest wszelkie rozpowszechnianie i kopiowanie jakichkolwiek treści Sklepu bez wyraźnej zgody Sprzedającego udzielonej w formie pisemnej bądź elektronicznej.

4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

5. Celem korzystania ze Sklepu Klient powinien spełnić następujące wymagania techniczne umożliwiające korzystanie przez Klienta ze Sklepu takie jak: podłączenie do Internetu, aktywny adres e-mail, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa do najbardziej aktualnej wersji.

§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Sklepie, po wypełnieniu danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia w Sklepie, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, login i hasło.

2. Wypełnienie formularza skutkuje powstaniem indywidualnego konta w Sklepie Sprzedającego, do którego hasło oraz login wybiera Klient, celem zalogowania się w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w przypadku uznania przez Sprzedającego, iż dane nie są prawdziwe Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania zamówienia, zablokowania Klienta bądź usunięcia konta Klienta. Przy rejestracji Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności zamieszczoną w Sklepie.

4. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, a Klient ma w każdym czasie umożliwiony dostęp do swoich danych, do ich zmiany oraz usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną w Sklepie.

5. Zabronione jest korzystanie z kont innych Klientów oraz udostępnianie danych do swojego konta osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia danych osobom trzecim przez Klienta.

6. Przy zatwierdzaniu formularza rejestracyjnego Klient może zamówić Newsletter E-mail bądź SMS poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiednich check-boxów w celach marketingowych, oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

7. Spółka zapewnia możliwość przeglądania Sklepu bez wymogu posiadania konta w Sklepie.

§ 4. Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane na jeden z poniższych sposobów:

a. za pośrednictwem formularzy zamieszczonych bezpośrednio w serwisie internetowym GoldBroker.pl, pod warunkiem uzyskania przez Klienta od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

b. telefonicznie pod nr telefonu wskazanym w serwisie internetowym GoldBroker.pl, pod warunkiem uzyskania przez Klienta od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dodatkowo Sprzedający w rozmowie poinformuje Klienta o tym, że zawiera z nim umowę na odległość, poda identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

c. e-mailem pod adresem wskazanym w serwisie internetowym GoldBroker.pl, pod warunkiem uzyskania przez Klienta od Sprzedającego zwrotnego e-maila lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a. przelewem bankowym na rachunki bankowe wskazane pod adresem GoldBroker.pl oraz w wiadomościach e-mail z potwierdzeniem zamówienia,

b. płatność przelewem za pośrednictwem systemu PayU,

c. kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online PayU jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Wybór opcji płatności PayU dla produktów z kategorii Złoto Inwestycyjne oraz produktów zamawianych w ramach abonamentu numizmatycznego powoduje zgodę Klienta na doliczenie do zamówienia opłaty transakcyjnej w wysokości określonej w zakładce Płatności. Brak zgody Klienta na doliczenie opłaty dodatkowej powoduje uniemożliwienie dokonania płatności za pośrednictwem systemu PayU.

3. Realizacja zamówienia następuje po:

1) otrzymaniu płatności przez Sprzedającego,

2) otrzymaniu przez Sprzedającego autoryzacji płatności za pośrednictwem systemu PayU.

4. Dane Klienta realizującego płatność poprzez serwis PayU są przekazywane bezpośrednio do PayU SA z pominięciem Sklepu, a korzystanie z w/w serwisów wymaga uprzedniej akceptacji warunków korzystania z nich przez Klienta.

5. Zamówienie Towaru Notowanego zostanie zrealizowane w przypadku, jeśli Sprzedający otrzyma płatność na rachunek bankowy lub potwierdzenie autoryzacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedający ma prawo anulować zamówienie Klienta i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się za niezłożone. Sprzedający może też zaoferować zamówione Towary Notowane Klientowi z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany ceny. Akceptacja nowej ceny przez Klienta jest równoznaczna z dokonaniem nowego zamówienia w rozumieniu powyższych postanowień. Brak akceptacji w terminie 1 dnia roboczego od zaoferowania nowej ceny skutkuje uznaniem, iż zamówienie nie zostało złożone.

6. Po dokonaniu zamówienia w celu przyspieszenia realizacji zamówienia Klient może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres: sklep@GoldBroker.pl.

7. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto (tj. zawierają należny podatek VAT) i są podawane w złotych polskich.

8. Sprzedający dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walucie EUR i USD, przy czym przeliczenie równowartości waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedającego, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia kursu wymiany walut między Klientem a Sprzedającym.

9. Towary i Towary Notowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. nr 16, poz.93 ze zm.), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Klienta.

§ 5. Dostawa Towaru

1. Zamówienie jest realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedający dostarcza Towar:

a. przesyłką kurierską ubezpieczoną, koszt ubezpieczenia ponosi Klient, na warunkach określonych przez danego pośrednika, z którego usług korzysta Sprzedający. Sprzedający przedstawia Klientowi warunki przewoźnika przy składaniu zamówienia,

b. poprzez odbiór osobisty Towaru w punktach odbioru firmy kurierskiej,

c. konwojem ubezpieczonym na pełną wartość zamówienia,

d. inną formą dostawy oferowaną przez Sprzedającego, na warunkach przewoźnika, z którego usług korzysta Klient.

3. Czas realizacji zamówienia i termin nadania przesyłki kurierskiej lub wysłania jej konwojem wynosi od  1  do 30 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Klienta.

4. Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.

5. Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy według stawek zamieszczonych w Sklepie. Ubezpieczenie przesyłki zawiera się w łącznej cenie dostawy. Klient wyraża zgodę na pokrycie kosztów przesyłki wraz z jego ubezpieczeniem.

6. Cena nabycia Towaru jest wiążąca w przypadku złożenia przez Klienta skutecznego zamówienia.

7. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Kupującego.

8. Sprzedawca dostarczy Klientowi towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

9. Przesyłka dostarczona jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu uważany jest za skuteczny.

10. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera i spisania odpowiedniego protokołu w przypadku zauważania naruszenia przesyłki.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ADACTUS Sp. z o. o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

2. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

3. Sklep przetwarza poniższe dane osobowe w szczególności w celu:

a. przyjęcia zamówienia i realizacji umowy sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji, wykonania Umowy bądź podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b. założenia konta, rejestracji Klienta i wykonania umowy sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, nr NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności, celem realizacji, wykonania Umowy bądź podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej Umowy,

c. marketingowym, w szczególności wysyłki newslettera: nr IP, adres e-mail, nr telefonu, imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu subskrypcji newslettera, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

d. prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielenia odpowiedzi Klientom,

e. przyjmowania i rozpatrzenia reklamacji.

4. Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Sklepu, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w celu udowodnienia, że działania marketingowe Sklepu wobec Klienta były zgodne z prawem.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane również m.in. w celu wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów np. podatkowych i rachunkowych.

6. Sklep przetwarza również dane osobowe Klientów za pomocą plików cookie i innych technologii, w tym profilowania zgodnie z Polityką Prywatności.

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Sklepu do potrzeb Klientów.

8. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę, której udzielił.

9. Szczegółowe prawa Klientów w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

10. Klient celem uzyskania szczegółowych informacji dot. przetwarzania danych osobowych może kierować swoje pytania na adres Sklepu.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres Sklepu.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na adres wskazany powyżej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu. Zwrot środków Klientowi nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

1) Towarów Notowanych oraz innych umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu,

3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. W innych sytuacjach niż wskazane powyżej, w których Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, Sprzedający ma prawo przystać na zwrot lub wycofanie złożonego, w tym opłaconego, zlecenia zakupu Towarów Notowanych.

7. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

8. Przy odstąpieniu Klienta od umowy, Sprzedający zwraca Klientowi otrzymane od Klienta płatności za Towar lub Towar Notowany, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od Klienta zwrócony towar.

9. Zwrotowi dokonywanemu przez Sprzedającego, opisanemu w § 7 ust. 8 nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia.

10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 Reklamacje

1. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedający zamieszcza zdjęcia przykładowych towarów, który mają charakter jedynie poglądowy.

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia w przypadku reklamacji złożonych z tytułu rękojmi – zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 561[5] Kodeksu cywilnego, a w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni od ich złożenia.

3. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej, a także na indywidualne konto w serwisie Sklepu w przypadku złożenia reklamacji w taki sposób.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w trybie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, 827) oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.; a w przypadku przedsiębiorców w trybie Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub naprawiony, a jeśli będzie to niemożliwe lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

7. Jeżeli Klient jest konsument w świetle prawa, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedający usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Klienta.

10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu.

§ 9 Inne postanowienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2. Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Sprzedający za zgodą Klienta będzie dążył do polubownego załatwienia wszystkich sporów. W przypadku gdy będzie to niemożliwe, wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego podobnie działającego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póź. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

6. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych. Sprzedający poinformuje Klientów o zmianach. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła umów sprzedaży Towarów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian wynikających z Regulaminu.

Załącznik nr 1 Regulamin usługi Abonament numizmatyczny

  1. Regulamin usługi Abonament numizmatyczny – banknoty NBP, SILVER, SILVERplus 2024 [PDF]
  2. Regulamin usługi Abonament numizmatyczny – GOLD, GOLDplus 2024 [PDF]
Zapisz się! Zostaw swój adres e-mail. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie dostępny!
×
Ocena Klientów
5
Na podstawie 718 opinii