Warunki odstąpienia

Warunki odstąpienia od umowy w sklepie GoldBroker.pl


 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Sprzedającemu na piśmie w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu 14 dniowego rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedający, wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a przypadku rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach-od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 3. Towar zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zwracany towar musi pozostać w stanie niezmienionym.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym (Towar notowany), nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. m.in. złoto, srebro, kamienie i inne metale szlachetne;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 5. Zwrot towaru do przedsiębiorcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez przedsiębiorcę.
 6. W sytuacji, gdy Klient odstąpi od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i tym samym zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3 i 5, umowę kupna- sprzedaży uważa się za niebyłą.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.